KLÍČOVÉ BODY SHRNUJÍCÍ DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ FAKULTY

HLAVNÍ BODY PROGRAMU

pro volby děkana 2. LF UK na období 2022-2026

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Fakultu tvoří především lidé: Personální politika vedoucí k stabilitě a vysoké kvalitě pedagogických a vědeckých týmů, výběr těch nejtalentovanějších ze zájemců o studium a jejich kvalitní příprava pro odbornou praxi.
Lidé musí pracovat v odpovídajícím prostředí: Rozšířit a racionálně využívat prostorové zázemí fakulty.

Fakultu reprezentují výsledky: Kvalitní výuka i věda, jejichž úroveň je pravidelně a čitelně hodnocena.

Výsledky je třeba prezentovat navenek: Účinná PR politika.

Fakulta jako sebevědomá instituce aktivně působící ve veřejném prostoru: Projekty naplňující společenskou roli fakulty, úzká spolupráce s FN Motol a dalšími FN.

Fakulta jako významný partner pro přední zahraniční instituce: Efektivní spolupráce s akademickými i neakademickými zahraničními subjekty na všech úrovních.

Fakultu je třeba modernizovat: Vstup nových technologií do výuky i výzkumných projektů, digitalizace chodu děkanátu.

Důležité jsou nejen cíle, ale i cesta k jejich dosažení: Vytvoření příjemné atmosféry vstřícné k zaměstnancům i studentům, nastavení optimální komunikace uvnitř fakulty.

Někdy záleží i na detailech: Jak komunikovat se studenty? Kolik má být studentů v kruhu?

A to nejdůležitější: Úspěchu dosáhneme pouze tehdy, dokážeme-li spojit své síly.

Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK •
Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK •
Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK •
Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK •

HLAVNÍ BODY PROGRAMU • celý volební program si zobrazíte kliknutím na tlačítko vpravo

HLAVNÍ BODY PROGRAMU • celý volební program si zobrazíte kliknutím na tlačítko nahoře

Dne 24. 11. 2021 bude akademický senát 2. LF UK volit nového děkana. Hluboce si vážím návrhu některých členů naší akademické obce, abych se o tuto pozici ucházel, a je pro mne velkou ctí takovou výzvu přijmout.

Naše fakulta v sobě sdružuje dlouholetou tradici, skvělé klinické i vědecké týmy, široce respektované odborníky a učitele i talentované domácí a zahraniční studenty. Jejím zázemím je největší nemocnice v zemi s unikátními kolektivy dětských klinik i komplexní částí pro dospělé. Může se chlubit systematickou výukou fyzioterapie, která nemá v ČR konkurenci. Její součástí jsou také teoretické ústavy s moderním zázemím. Tyto všechny části je třeba spojit, využít jejich intelektuálního potenciálu a vést je k dalšímu rozvoji a prosperitě.

Svoji představu o dalším směřování fakulty konkretizuji v následujících bodech. Úplnou verzi volebního programu mohou zájemci nalézt na www.babjuk.org.

Není pochyb o tom, že naplnění všech těchto cílů bude vyžadovat kolektivní úsilí. Mým prvním krokem proto bude obklopit se schopnými a pracovitými spolupracovníky. Z tohoto důvodu je celý následující text formulován v množném čísle.  

Zlepšíme komunikaci se zaměstnanci i studenty a více je zapojíme do jednotlivých aktivit. Cílem je spojit síly pro budoucnost fakulty

 • Vytvoříme širší pracovní skupiny spolupracující s vybranými proděkany. K jejich vytvoření oslovíme členy AS, respektované osobnosti fakulty i zástupce studentů. Cílem je mobilizovat lidský potenciál a využít jej pro zájmy a rozvoj fakulty.
 • Děkan se bude se studenty scházet v měsíčních intervalech v pevně daném termínu a na pevně daném místě. Cílem je umožnit studentům pružně a bez obav prezentovat vedení fakulty své názory. K vytvoření širší platformy pro setkání navrhneme vytvoření „rady studentů“, jejíž součástí by měli být členové SKAS, vedoucí studentských spolků (samozřejmě včetně zástupců nelékařských oborů a zahraničních studentů), ale přístup na setkání by měl mít jakýkoliv zájemce z řad studentů. O konkrétní skladbě rady budeme diskutovat se zástupci studentů v AS a s vedením studentských spolků, tak, aby respektovalo zájmy studentů a strukturu jejích organizace. „Rada studentů“ bude pouze nástrojem pro komunikaci, rozhodně ne paralelní strukturou k těm již existujícím (SKAS, spolky) a přímo nesouvisí s organizační strukturou pro výuku.
 • Schůzky kolegia s přednosty klinik a ústavů se budou konat 4x ročně.

Zefektivníme organizaci výuky a hodnocení její kvality

 • Upevníme a rozšíříme organizační strukturu výuky. Se studijními proděkany (pro 1.-3. a 4.-6. ročník) budou spolupracovat ročníkoví koordinátoři s jasně danou pravomocí i povinnostmi.
 • Vytvoříme koordinační strukturu ze strany studentů (ve spolupráci se SKAS i studentskými spolky) – tvořenou zástupci jednotlivých ročníků magisterského studia, fyzioterapie i zahraničních studentů, kteří budou pravidelně komunikovat s ročníkovými koordinátory a příslušnými proděkany.
 • Budeme motivovat a přesvědčovat studenty k hodnocení kvality výuky. Usnadníme formální realizaci hodnocení vytvořením mobilní aplikace umožňující hodnocení v reálném čase. Cílem je získat pozitivní podněty ke zkvalitnění výuky, ne nástroj k trestání pedagogů.
 • Provedeme analýzu lůžkového zázemí pro praktickou výuku studentů v jednotlivých klinických oborech z hlediska současných potřeb i dlouhodobější perspektivy.

Budeme připravovat naše studenty pro vstup do reálné praxe

 • Důraz budeme klást na interaktivní formy výuky vedoucí ke schopnosti kombinovat a správně interpretovat získané informace, podpoříme využívání moderních komunikačních technologií nebo digitálních výukových programů k praktickým cvičením (InSimu, Amboss, Osmosis).
 • Ve spolupráci s přednosty definujeme klíčové dovednosti, se kterými by se měl každý student během studia seznámit a na které se následně zaměříme. Pro jejich výuku vytvoříme adekvátní zázemí (šití ran, sonografie atd.). Po dvou letech zhodnotíme výsledky.
 • Vytvoříme programy připravující studenty na realitu lékařské praxe. Pro studenty 5. a 6. ročníku budou organizovány přednášky týkající se legislativních, právních i etických aspektů práce lékaře, organizace zdravotní péče v ČR (případně i jiných zemích).
 • Aktivně budeme pomáhat studentům při získávání uplatnění na konci studia, kontakty s nemocnicemi, agenturami.

Udržíme a mobilizujeme vědecký potenciál fakulty

 • Po nástupu do funkce budeme iniciovat vznik strategického materiálu definujícího prioritní oblasti z hlediska rozvoje fakulty, který připravíme ve spolupráci kolegia s AS, vědeckou radou, případně dalšími osobnostmi. Na základě materiálu budeme specifikovat další kroky (mezinárodní spolupráce, spolupráce s FN Motol, zapojení studentů atd.).
 • Zachováme institucionální podporu excelentních vědeckých týmů, excelence bude jasně definovaná na základě výsledků publikační aktivity, konkurenceschopnosti projektů, struktury týmů, rozsahu mezinárodní spolupráce atd.
 • Připravíme vnitřní „startovací“ granty podporující (v rozumné výši) nadějné projekty (zatím) nedosahující úrovně IPE, zaměřené hlavně na doktorandy a „postdoky“ (předem daný objem prostředků, které budou rozdělovány na základě předem daných podmínek na základě rozhodnutí komise pod vedením proděkana pro vědu). Výsledky budou hodnoceny v předem daném intervalu.
 • Vědecké výsledky pracovišť budou hodnoceny dle jasně dané a transparentní metodiky.

Zahraniční studenti jsou významnou součástí naší fakulty

 • Důraz budeme klást na komunikaci se zahraničními studenty a jejich informovanost. Zajistíme širší podporu zahraničním studentům včetně případné podpory psychologa. Budeme podporovat činnost ombudsmana pro zahraniční studenty.
 • Zahraniční studenti musí mít stejný přístup k nácviku praktických dovedností i stejné spektrum volitelných předmětů jako studenti domácí.

Ale stejně důležití jsou pro nás i studenti fyzioterapie

 • Se zlepšením prostorového zázemí fakulty nezapomeneme ani na fyzioterapii.
 • Zázemí pro výuku příslušných praktických dovedností musí být k dispozici i studentům fyzioterapie (výuka sonografie apod.).
 • Budeme hledat cestu, jak zlepšit nabídky pro mobilitu studentů fyzioterapie.

Mezinárodní aktivity fakulty musí vést k lepší mobilitě studentů a k rozšíření zahraničních kontaktů mladých lékařů a fyzioterapeutů

 • Budeme analyzovat limitace využívání programu Erasmus a hledat cesty pro lepší využití (rozšíření nabídky, zlepšení administrativní podpory ze strany fakulty atd.).
 • Budeme podporovat krátkodobé pobyty organizované IFMSA.
 • Využijeme osobních kontaktů k vytvoření nových možností výměny studentů i pedagogů v rámci Evropy (Univerzity v programu 4EU+, Medical University of Vienna, University of Aberdeen atd.), ale i v rozvíjejících se zemích mimo Evropu.
 • Rozšíříme spolupráci s American-Austrian Foundation (Salzburské semináře). Navrhneme vedení nadace vytvoření mezinárodního programu zaměřeného na studenty posledního ročníku medicíny (případně fyzioterapie).
 • Spolupracovat budeme s mezinárodními edukačními subjekty akademicko-komerčního charakteru (ORSI Academy apod.).

Vytvoříme sociálně stabilní a vstřícné prostředí pro všechny kategorie zaměstnanců, nezapomeneme ale ani na motivační prvky

 • Z hlediska hospodaření fakulty bude prioritní investice do lidských zdrojů, tedy výše mezd směřující k udržení a finanční motivaci kvalitních zaměstnanců.
 • Vrátíme se k praxi „rozpočtů pracovišť“. Rozpočet bude stanoven průhledně na základě předem daných pravidel. Konkrétní částka bude vycházet z efektivity a kvality výuky, respektive z výsledků vědecké činnosti (dle jasně daného způsobu hodnocení). O výši rozpočtu bude přednosta informován na počátku příslušného kalendářního roku.
 • Budeme pečovat o kariérní postup mladých perspektivních zaměstnanců, zvláště z kategorie „postdoků“, zaměříme se na výchovu a podporu budoucích „opinion leaderů“ v jednotlivých oborech.
 • Podpoříme ženy při budování profesionální kariéry a v jejich snaze skloubit profesionální život s osobními povinnostmi.

Fakultě zajistíme důstojné zázemí

 • Klíčovým úkolem bude prosazení a realizace stavby multifunkční budovy (MFB) v areálu FN Motol a její následné racionální využití.

Děkanát bude účinně podporovat výukové a vědecké aktivity fakulty

 • V průběhu prvních 6 měsíců funkčního období nového děkana zrealizujeme audit/evaluaci činnosti jednotlivých oddělení děkanátu, který v indikovaných případech povede k úpravám pracovní náplně, struktury a koncepce, respektive k úpravě počtu zaměstnanců.
 • Za klíčové považujeme prosazování vstřícnější atmosféry ze strany děkanátu vůči zaměstnancům klinik a ústavů i vůči studentům.

Budeme sebejistým a konstruktivním partnerem fakultních nemocnic

 • Po nástupu budeme iniciovat přípravu materiálu definujícího oblasti společného zájmu, možnosti společných programů a rozvoje, respektive požadavky fakulty vůči nemocnicím (materiál připravíme ve spolupráci kolegia s AS), návrh následně představíme vedení nemocnic a budeme prosazovat jeho realizaci.

Fakulta bude rozvíjet svou zevní tvář i svou roli ve společnosti

 • Posílíme PR tým a zajistíme jeho užší návaznost na každodenní činnost děkana, na kolegium, akademický senát i děkanát fakulty, úzce bude spolupracovat se spolky mediků.
 • V oblasti PR budeme definovat cílové skupiny a strategii jejich oslovení.
 • Budeme prosazovat a iniciovat občanské aktivity směřující k posílení role fakulty a lékařů ve společnosti (např. mapování historie fakulty i české medicíny za aktivní účasti studentů 2. LF UK).

Napsat mi můžete v tomto formuláři

11 + 7 =

Pokračování životopisu z pravého sloupce…
 • Prezident 13. CEM EAU (Central European Meeting EAU), Praha říjen 2013
 • Prezident konference KNOU (Komplexní novinky v onkourologii), Praha květen 2016, květen 2017, květen 2018, květen 2019, květen 2020, květen 2021
 • Prezident konference ESOU EAU (Onkourologická sekce Evropské urologické společnosti) v Praze (17. – 19. 1. 2014)
 • Prezident konference ESOU EAU (Onkourologická sekce Evropské urologické společnosti) v Praze (18. – 20. 1. 2019)
 • Prezident výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP v říjnu 2019

Účast na grantových projektech

Byl jsem řešitelem nebo spoluřešitelem 8 úspěšně ukončených grantových projektů IGA, a 3 AZV.

Členství v redakčních radách

 • European Urology
 • European Urology Oncology
 • World Journal of Urology
 • Central European Journal of Urology
 • Česká urologie
 • Rozhledy v chirurgii
 • Ukrainian Journal of Urology

Ceny a ocenění

 • Cena Josefa Hlávky kolektivu autorů za práci Urologie I., II., a III. díl v roce 1999
 • 2001 Cena Ministra zdravotnictví za plnění grantového projektu: „Ortotopická náhrada močového měchýře u ženy“ – IGA MZ ČR 4177-3 (člen řešitelského týmu)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2002 (2. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2003 (2. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2002 (2. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2005 (2. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2006 (2. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2005 (1. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší monografii publikovanou v roce 2005 (1. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší monografii publikovanou v roce 2005 (1. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2006 (1. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2007 (3. místo)
 • Cena za tvůrčí počin FN Motol za rok 2020

Publikace

 • Dle WOS 154 citovaných publikací
 • WoS: Citovanost 8664 (bez autocitací)
 • H-index dle WoS: 42

Další aktivity

V roce 2011, respektive 2016, jsem byl spoluzakladatelem urologických ambulantních zařízení Uroklinikum a Urovize, jejichž jsem do současnosti spolumajitelem. Uroklinikum bylo ve čtyřech po sobě jdoucích letech (2017-2020) vyhodnoceno pacienty v soutěži „Ambulance roku“ jako nejlepší urologická ambulance v ČR.

Osobní zájmy a koníčky

Cestování (i do méně rozvinutých zemí), pěší turistika, lyžování, snowboarding (bohužel stále méně), tenis a squash (bohužel stále hůře), historie.

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Datum a místo narození: 16. 4. 1961 v Praze
Státní občanství: Česká republika
Rodina: Jsem ženatý od roku 1987 a se svou manželkou mám 2 děti

V letech 1975 až 1979 jsem absolvoval Gymnázium Jana Keplera v Praze 6, které jsem ukončil maturitní zkouškou. Od roku 1979 do roku 1985 jsem studoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (dnes 1. lékařská fakulta), promoval jsem 5. 6. 1985. Po ukončení studia jsem nastoupil na roční povinnou základní vojenskou službu, kterou jsem absolvoval u tankového pluku v Táboře.

Doporučení Wolfgang Aulitzky, MD

American Austrian Foundation – Salzburské semináře

Doporučení si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Doporučení Alexandre Mottrie, MD

ORSI Academy

Doporučení si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Doporučení prof. Dr. James N'Dow

University of Aberdeen

Doporučení si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Doporučení prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. MHA

Děkan LF UK v Plzni

Doporučení si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Doporučení prof. Morgan Roupret

Sorbonne University, Paris

Doporučení si můžete spustit kliknutím na šipku uprostřed.

Průběh praxe

Po skončení vojenské služby (v říjnu 1986) jsem nastoupil jako sekundární lékař na Urologickou kliniku VFN v Praze, kde jsem pracoval do konce roku 1991 (s přerušením v době stáže v Německu v roce 1990). V období od 1. 1. 1992 do 31. 5. 1993 jsem působil na urologické klinice FN Královské Vinohrady, odkud jsem se vrátil 1.6.1994 na urologickou kliniku do VFN vzhledem k lákavé nabídce pracovat jako vedoucí urologického JIP. Od roku 1994 mi byla nabídnuta kromě nemocničního úvazku i pozice odborného asistenta 1. LF UK, v roce 2003 jsem habilitoval a v roce 2009 jsem byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy.

V roce 2009 jsem byl na základě úspěšného výběrového řízení jmenován přednostou Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Od dubna roku 2018 jsem byl současně pověřen vedením Centra robotické operativy FN Motol. Díky intenzivní přípravě a koordinovanému úsilí všech zapojených klinik a odborníků se podařilo během několika měsíců vytvořit nejkomplexnější pracoviště robotické chirurgie v ČR. Z hlediska rychlosti zahájení činnosti jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší mezi několika stovkami center v Evropě.

Odborné zájmy a preference

Mým hlavním klinickým zájmem je diagnostika a léčba urologických nádorů. Z klinického hlediska se věnuji radikálním operačním výkonům v onkourologii a jejich optimalizaci. Za svou kariéru jsem provedl zhruba 600 radikálních cystektomií a rozvinul jsem techniku konstrukce střevních náhrad močového měchýře. Jako jeden z prvních jsem se v ČR začal zabývat využitím robotické operativy k radikálním prostatektomiím, resekcím ledviny, ureteronefrektomiím a radikálním cystektomiím. Do současné chvíle jsem provedl přes 500 robotických operací. Věnuji se i oblasti využití nových technologií v diagnostice urologických nádorů, byl jsem první v ČR, kdo se začal zabývat metodami pokročilého zobrazení (fluorescenční zobrazení, zobrazení zúženým spektrem) v endoskopii nádorů močového měchýře. Většina mé výzkumné a publikační aktivity je věnována oblasti nádorů močového měchýře.

Zahraniční stáže

 • 1. 1. 1990 – 30. 6. 1990 Urologická klinika v Bonnu, Německo
 • 1. 7. 1990 – 31. 12. 1990 Urologická klinika, Klinikum Barmen, Wuppertal, Německo
 • 29. 3. 1999 – 2. 7. 1999 Výzkumné centrum urologické kliniky, Klinikum Grosshadern, Ludwigs-Maximilian Universität, Mnichov, Německo
 • 27. 5. 2005 – 2. 6. 2005 Brady Urological Institute, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA
 • 13. – 15. 9. 2009 Urologická klinika, Univerzitní nemocnice Tübingen, Německo
 • 24. – 25. 2. 2011 Urologická klinika, Technische Universität Dresden (visiting lecture)

Atestace

 • 1988 Atestační zkouška I. stupně z urologie
 • 1992 Atestační zkouška II. stupně z urologie
 • 1997 Atestační zkouška z klinické onkologie
 • 2017 Atestační zkouška z onkourologie

Dizertace

29. 5. 2001 mi byl udělen titul „Kandidát lékařských věd“ po úspěšné obhajobě práce na téma: „Využití syntetického porfyrinu meso–tetra-/p–sulfofenyl/ porfinu (TPPS4) k fotodynamické terapii u povrchových nádorů močového měchýře. Studie hodnotící vlastnosti TPPS4 a výsledky fotodynamické terapie v podmínkách in vitro na tkáňových kulturách“. Práce ne tkáňových kulturách jsem měl možnost realizovat ve výzkumném centru Urologické kliniky na Klinikum Grosshadern v Mnichově.

Habilitace a jmenování

 • 1. 7. 2003 jsem byl rektorem Univerzity Karlovy v Praze jmenován docentem pro obor urologie. Téma habilitační práce: Moderní neinvazivní a endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře (obhajoba na vědecké radě 1. LF UK 25. 3. 2003)
 • 2. 3. 2009 jsem byl jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor urologie

Funkce, členství ve výborech a komisích v ČR

Od října 2005 do současnosti jsem členem výboru České urologické společnosti ČLS JEP, přičemž od října 2011 do října 2019 jsem vykonával funkci předsedy společnosti. Za dobu svého působení se nám podařilo udržet společnost jednotnou, bez jejího rozštěpení, počet členů se zvýšil z 681 na 825 a jmění společnosti se zvýšilo na dvojnásobek. V posledních volbách do výboru společnosti v roce 2019 jsem získal nejvíce hlasů ze všech uchazečů.

Od roku 2014 jsem proděkanem pro personální problematiku 2. LF UK.

Z dalších funkcí v rámci ČR mohu uvést následující

 • 2003 – 2008 jsem byl členem komise pro chirurgické obory ve Vědecké radě Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví
 • 2004 – 2006 jsem byl členem Komise pro časný záchyt karcinomu prostaty Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Od roku 2005 jsem členem zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Urologie a Dětská urologie a od roku 2018 pro nástavbový obor Onkourologie
 • Od roku 2009 jsem členem vědecké rady ČLK
 • Od roku 2011 jsem členem vědecké rady FN Motol
 • Od roku 2013 jsem členem vědecké rady 2. LF UK
 • Od září 2014 do června 2019 jsem byl členem oborové komise 03 Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR
 • Od roku 2018 jsem členem Vzdělávací rady MZ ČR
 • Od roku 2018 do konce roku 2020 jsem byl členem Vědecké rady MZ ČR
 • Jsem členem Akreditační komise MZ pro obor Urologie

Členství v mezinárodních výborech a komisích, hostující profesor

 • V letech 2007 – 2015 jsem byl členem „Clinical studies committee“ Evropské urologické společnosti
 • Od 2007 jsem byl místopředsedou a od roku 2012 jsem předsedou skupiny pro tvorbu doporučených postupů (guidelines) u povrchových nádorů močového měchýře Evropské urologické společnosti (EAU)
 • Od roku 2012 do 2020 jsem byl členem „Education committee“ Evropské urologické společnosti (EAU)
 • Od 12. 7. 2021 jsem členem výboru Evropské urologické společnosti (EAU)
 • Od roku 2016 jsem hostujícím profesorem na „Medical University of Vienna“
 • Pro rok 2017 mi byla udělena čestná pozice „Visiting professor“ na „Chinese University of Hong Kong“

Členství v odborných společnostech

V současné době jsem členem:

 • České urologické společnosti ČLS JEP
 • České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Evropské urologické společnosti (EAU = European Association of Urology)

Byla mi udělena následující čestná členství a ocenění zahraničních odborných společností

 • Čestné členství Slovenské urologické společnosti v roce 2014
 • Medaile Jána Zvary Slovenské urologické společnosti (nejvyšší ocenění Slovenské urologické společnosti) v roce 2019
 • Čestné členství Polské urologické společnosti v roce 2014
 • Čestné členství Maďarské urologické společnosti v roce 2015
 • Čestné členství New Yorské sekce Americké urologické společnosti v roce 2016
 • Čestné členství Gruzínské urologické společnosti v roce 2017
 • Čestné členství Slovenské lékařské společnosti v roce 2017

Podílel jsem se na organizaci následujících vědeckých setkání

 • Vědecký sekretář Kongresu České urologické společnosti ČLS JEP a Slovenské urologické společnosti, Praha, duben 1998
 • Vědecký sekretář Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Praha, říjen 2005
 • Vědecký sekretář a posléze prezident Zimních urologických sympózií v letech 2005 – 2019
 • Prezident 13. CEM EAU (Central European Meeting EAU), Praha říjen 2013
 • Prezident konference KNOU (Komplexní novinky v onkourologii), Praha květen 2016, květen 2017, květen 2018, květen 2019, květen 2020, květen 2021
 • Prezident konference ESOU EAU (Onkourologická sekce Evropské urologické společnosti) v Praze (17. – 19. 1. 2014)
 • Prezident konference ESOU EAU (Onkourologická sekce Evropské urologické společnosti) v Praze (18. – 20. 1. 2019)
 • Prezident výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP v říjnu 2019

Účast na grantových projektech

Byl jsem řešitelem nebo spoluřešitelem 8 úspěšně ukončených grantových projektů IGA, a 3 AZV.

Členství v redakčních radách

 • European Urology
 • European Urology Oncology
 • World Journal of Urology
 • Central European Journal of Urology
 • Česká urologie
 • Rozhledy v chirurgii
 • Ukrainian Journal of Urology

Ceny a ocenění

 • Cena Josefa Hlávky kolektivu autorů za práci Urologie I., II., a III. díl v roce 1999
 • 2001 Cena Ministra zdravotnictví za plnění grantového projektu: „Ortotopická náhrada močového měchýře u ženy“ – IGA MZ ČR 4177-3 (člen řešitelského týmu)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2002 (2. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2003 (2. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2002 (2. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2005 (2. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2006 (2. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2005 (1. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší monografii publikovanou v roce 2005 (1. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší monografii publikovanou v roce 2005 (1. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2006 (1. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2007 (3. místo)
 • Cena za tvůrčí počin FN Motol za rok 2020

Publikace

 • Dle WOS 154 citovaných publikací
 • WoS: Citovanost 8664 (bez autocitací)
 • H-index dle WoS: 42

Další aktivity

V roce 2011, respektive 2016, jsem byl spoluzakladatelem urologických ambulantních zařízení Uroklinikum a Urovize, jejichž jsem do současnosti spolumajitelem. Uroklinikum bylo ve čtyřech po sobě jdoucích letech (2017-2020) vyhodnoceno pacienty v soutěži „Ambulance roku“ jako nejlepší urologická ambulance v ČR.

Osobní zájmy a koníčky

Cestování (i do méně rozvinutých zemí), pěší turistika, lyžování, snowboarding (bohužel stále méně), tenis a squash (bohužel stále hůře), historie.