KLÍČOVÉ BODY SHRNUJÍCÍ DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ FAKULTY

VOLEBNÍ PROGRAM

pro volby děkana 2. LF UK na období 2022-2026

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Fakultu tvoří především lidé: Personální politika vedoucí k stabilitě a vysoké kvalitě pedagogických a vědeckých týmů, výběr těch nejtalentovanějších ze zájemců o studium a jejich kvalitní příprava pro odbornou praxi.
Lidé musí pracovat v odpovídajícím prostředí: Rozšířit a racionálně využívat prostorové zázemí fakulty.

Fakultu reprezentují výsledky: Kvalitní výuka i věda, jejichž úroveň je pravidelně a čitelně hodnocena.

Výsledky je třeba prezentovat navenek: Účinná PR politika.

Fakulta jako sebevědomá instituce aktivně působící ve veřejném prostoru: Projekty naplňující společenskou roli fakulty, úzká spolupráce s FN Motol a dalšími FN.

Fakulta jako významný partner pro přední zahraniční instituce: Efektivní spolupráce s akademickými i neakademickými zahraničními subjekty na všech úrovních.

Fakultu je třeba modernizovat: Vstup nových technologií do výuky i výzkumných projektů, digitalizace chodu děkanátu.

Důležité jsou nejen cíle, ale i cesta k jejich dosažení: Vytvoření příjemné atmosféry vstřícné k zaměstnancům i studentům, nastavení optimální komunikace uvnitř fakulty.

Někdy záleží i na detailech: Jak komunikovat se studenty? Kolik má být studentů v kruhu?

A to nejdůležitější: Úspěchu dosáhneme pouze tehdy, dokážeme-li spojit své síly.

Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK •
Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK •
Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK •
Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK • Volby děkana 2. LF UK •

A. Role děkana a organizace a řízení fakulty

Fakulta musí být řízena efektivně při respektování specifik akademického prostředí i zájmů jednotlivých skupin zaměstnanců.

Děkan fakulty musí být manažer, který je schopen delegovat pravomoc na jednotlivé spolupracovníky a jejich činnost koordinovat. Výsledkem je účelné rozdělení kompetencí a úkolů mezi jednotlivé členy kolegia, u kterých je třeba podporovat vysoké nasazení i inovativní myšlenky.

Děkan musí být schopen komunikovat se zaměstnanci i studenty, měl by jim umět naslouchat a vnímat jejich problémy. Musí vytvořit komunikační strukturu, která zajistí pravidelné a přirozené kontakty uvnitř fakulty nezbytné pro její pružné a funkční vedení. Klíčová je v tomto směru spolupráce s akademickým senátem, se studenty, s jednotlivými klinikami a ústavy, ale i s pracovníky děkanátu.

Veškerá spolupráce uvnitř fakulty musí probíhat při respektování demokratických principů a v atmosféře vzájemné úcty, slušnosti a tolerance. Jednotlivé složky fakulty, včetně akademické obce i pracovníků děkanátu, musí spojovat vědomí vzájemné sounáležitosti a společných cílů a zájmů. Je klíčovým úkolem vedení fakulty tyto principy důsledně prosazovat a dodržovat.

Naplnění všech cílů formulovaných v následujícím textu bude vyžadovat kolektivní úsilí. Mým prvním krokem proto bude obklopit se schopnými a pracovitými spolupracovníky. Z tohoto důvodu je celý následující text formulován v množném čísle.

closed

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Kolegium děkana
 • Částečně reorganizujeme kolegium děkana a upravíme definice vybraných pozic, případně vytvoříme pozice nové. Vytvoříme pozici proděkana pro zahraniční studenty a proděkana pro výuku fyzioterapie a nelékařských oborů. Jedním z proděkanů bude zástupce teoretických ústavů.
 • Vytvoříme širší pracovní skupiny spolupracující s vybranými proděkany (hlavně s proděkany pro výuku a pro vědecké aktivity). K jejich vytvoření oslovíme členy AS, respektované osobnosti fakulty i zástupce studentů (viz např. organizace výuky).
 • Připravíme vytvoření elektronické platformy usnadňující komunikaci v rámci kolegia děkana i archivaci komunikace a jednotlivých materiálů.
 • Setkání širšího kolegia bude probíhat ve 2týdenních intervalech, v týdnu mezi jednáními kolegia budou schůzky pracovních skupin k jednotlivým tématům.
 • Navrhneme vytvoření „Rady studentů“ – viz spolupráce se studenty.
Spolupráce s akademickým senátem
Smyslem by měla být lepší koordinace mezi aktivitami jednotlivých komisí senátu s aktivitami kolegia s cílem plně využívat intelektuální potenciál fakulty pro její zájmy.

 • Budeme podporovat aktivní spolupráci příslušných proděkanů s AS a jejich účast na jednáních AS při projednávání důležitých témat.
 • Pravidelně se budu scházet (současně s příslušnými proděkany) s komisemi AS, na intervalech setkání se domluvíme po nástupu do funkce.
 • Zástupce AS se bude účastnit jednání kolegia děkana.
 • Klíčové body programu (příprava rady studentů, audit/evaluaci činnosti děkanátu, založení nadačního fondu, definice prioritních oblastí pro rozvoj fakulty, definice oblastí společného zájmu s FNM atd. – viz další body) budeme realizovat v úzké spolupráci s AS.
Spolupráce a komunikace se studenty

Hlavním cílem je posílit vzájemnou informovanost a zajistit rychlé a pružné předávání informací týkajících se výuky a její organizace i dalších aktivit pořádaných studenty, fakultou i jednotlivými klinikami.

 • Děkan se se studenty bude scházet v měsíčních intervalech. K vytvoření širší platformy pro setkání navrhneme vytvoření „rady studentů“, která může zahrnovat zástupce studentů z AS, ze studentských spolků, ročníkové koordinátory (viz organizace studia) a zástupce zahraničních studentů i studentů nelékařských oborů (fyzioterapie), případně dalších. O konkrétní skladbě rady budeme diskutovat se zástupci studentů v AS a s vedením studentských spolků tak, aby respektovala zájmy studentů a strukturu jejích organizace. Rada by měla umožnit studentům pružně a bez obav prezentovat vedení fakulty své názory.
 • Podpoříme činnost ombudsmana/ombudsmanky pro zahraniční studenty, respektive ombudsmana/ombudsmanky pro studenty v českém jazyce a zaměstnance fakulty.
Komunikace s klinikami a ústavy

Jednoznačným cílem je zlepšení spolupráce mezi vedením fakulty a vedením jednotlivých klinik a ústavů, pružné předávání informací, sjednocení některých aspektů výuky a přístupu ke studentům napříč klinikami, zapojení přednostů do prosazování strategických zájmů fakulty.

 • Schůzky kolegia s přednosty klinik a ústavů se budou konat 4x ročně.
 • Ve 2letém intervalu proběhne setkání děkana, tajemnice/tajemníka, respektive vybraných proděkanů, s přednosty a zaměstnanci jednotlivých klinik a ústavů na půdě příslušných pracovišť.
 • Periodické hodnocení zaměstnanců proběhne v 3letém intervalu (viz níže Personální politika).
 • Ke konkrétním úkolům či problémům budeme organizovat operativní schůzky zástupců kolegia, zaměstnanců děkanátu, případně AS.
 • Podporovat budeme činnost ombudsmana, mezi jehož kompetencemi bude i řešení podnětů od zaměstnanců fakulty.
Činnost a řízení děkanátu
 • Děkanát pracuje na základě jasně dané struktury pod vedením tajemnice/tajemníka fakulty.
 • Podstatou činnosti děkanátu je administrativní zajištění chodu fakulty a podpora akademických aktivit jednotlivých klinik a ústavů, plní tedy roli „servisní organizace“ pro zaměstnance a studenty – tuto roli musí chápat všichni zaměstnanci děkanátu.
 • Prosadíme zjednodušení komunikace mezi zaměstnanci/studenty a děkanátem (jednou z cest je „elektronizace“ agendy děkanátu).
 • Za klíčové považujeme prosazování vstřícnější atmosféry ze strany děkanátu vůči zaměstnancům klinik a ústavů i vůči studentům.
 • Jednotlivé pozice budou obsazovány dle kariérního řádu, na jednotlivých odděleních bude platit princip zastupitelnosti.
 • V průběhu prvních 6 měsíců funkčního období nového děkana zrealizujeme audit/evaluaci činnosti jednotlivých oddělení, který v indikovaných případech povede k úpravám pracovní náplně, struktury a koncepce jednotlivých oddělení, respektive k úpravě počtu zaměstnanců.
 • Důraz bude kladen na efektivní spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými odděleními děkanátu.
 • V rámci možností bude využívána možnost práce mimo pracoviště („home office“).
 • Mzdy zaměstnanců děkanátu budou respektovat zájem fakulty, kterým je snaha po získání a udržení kvalitních zaměstnanců a jejich adekvátní ohodnocení (na základě pravidelného hodnocení). Využívány budou pohyblivé složky mzdy.
 • Podnikneme všechny kroky k „elektronizaci“ agendy jednotlivých oddělení děkanátu, ve spolupráci s rektorátem.

B. Ekonomika fakulty a investiční strategie

Cílem je udržení ekonomické stability fakulty, postupné navyšování mezd zaměstnanců, prozíravá investiční politika zaměřená na posilování moderních forem výuky i rozvoj vědeckého potenciálu. Důraz je třeba klást na průhledné rozdělování prostředků uvnitř fakulty.

 • Udržíme vyrovnané hospodaření.
 • Udržíme stav fondu rezerv respektující plánovanou stavbu „multifunkční budovy“ MFB.
 • Z hlediska hospodaření fakulty bude prioritní investice do lidských zdrojů, tedy výše mezd směřující k udržení a finanční motivaci kvalitních zaměstnanců.
 • Vytvoříme stipendijní program pro studenty, kteří aktivně spolupracují na vědeckých projektech (na základě publikační aktivity).
 • Ve vztahu k UK budeme prosazovat zájmy fakulty s cílem dosažení optimálních finančních zdrojů.
 • Budeme optimalizovat počty zahraničních studentů i výši platby za studium dle aktuální situace (jedná se o významný zdroj příjmů fakulty).
 • Budeme definovat a využívat doplňkové zdroje příjmu fakulty (viz níže).
closed

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Doplňkové zdroje příjmů
 • Zaměříme se na získání prostředků i z neveřejných zdrojů, např. formou založení nadačního fondu podporujícího konkrétní aktivity fakulty, respektive studentů. To vše samozřejmě při dodržování etických standardů a právních limitací.
 • Využívat budeme potenciál a kapacity fakulty pro komerční výukové aktivity (komerční kurzy ve spojení se zaváděním nových medicínských technologií, komerční kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, „letní škola“ ve vybrané problematice pro zájemce ze zahraničí apod.).
 • Zahájíme spolupráci s nestátními subjekty v rámci „start-up“ projektů v medicínské oblasti, tyto aktivity budou koordinovány s aktivitami příslušných fakultních nemocnic.
Rozvoj infrastruktury
 • Klíčovým úkolem bude prosazení a realizace stavby multifunkční budovy (MFB) v areálu FN Motol a její následné racionální využití.
 • Pozornost budeme věnovat dostavbě a řádnému ukončení poslední etapy stavby na Plzeňské.
Přerozdělování prostředků na jednotlivé kliniky/ústavy
 • Vrátíme se k praxi „rozpočtů pracovišť“, jejichž výše bude stanovena průhledně na základě předem daných pravidel. Konkrétní částka bude vycházet z efektivity (poměr objemu výuky a počtu úvazků/DPP) a kvality výuky (anketa studentů atd.), respektive z výsledků vědecké činnosti (publikační aktivita dle jasně daného způsobu hodnocení) daného pracoviště. O výši rozpočtu bude přednosta informován na počátku příslušného kalendářního roku (s využitím „předběžného rozpočtu“). Výše rozpočtu nebude ovlivněna případným snížením objemu výuky pracoviště v souvislosti s přechodem na nové curriculum, pro meziroční výkyvy v publikační aktivitě bude existovat korekční faktor.
 • Personální náklady a realizace aktivní personální strategie bude vycházet z komunikace mezi příslušným přednostou a proděkanem pro personální záležitosti.

C. Cíle, priority a organizace výuky

closed

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Základní cíle
 • Výchova kvalitních lékařů připravených pro reálnou (medicínskou) praxi (nejen v ČR) – „připravujeme lékaře, ne absolventy studia medicíny“.
 • Příprava lékařů schopných obstát v medicíně příštích desetiletí – důraz na moderní technologie, schopnost logické analýzy, kombinace získaných znalostí.
 • Výchova špičkových fyzioterapeutů v závislosti na typu jejich studia.
 • Výchova kvalitních všeobecných sester.
 • Vytvořit na fakultě a ve fakultní nemocnici prostředí s pozitivním přístupem ke studentům (kteří tvoří nedílnou součást celého kolektivu fakultní nemocnice a lékařské fakulty)
  Těchto cílů je možno dosáhnout vytýčením jasných priorit a nastavením některých opatření souvisejících s organizací výuky a s hodnocením její kvality.
Jednotlivé body směřující k naplnění cílů
 • Ihned po nástupu do pozice děkana začnu realizovat jednotlivé body vedoucí ke zkvalitnění výuky (konkrétně viz dále).
 • Budeme prosazovat sjednocení přístupu jednotlivých klinik ke konkrétním aspektům klinické výuky a její organizace (komunikace se studenty před a během stáže, materiály umístěné na web, účast na vizitách, kontakty s pacienty atd.).
 • Naším cílem bude zlepšení výuky v interních, pediatrických i chirurgických oborech. V každé z těchto oblastí budeme hledat potenciální možnosti zlepšení (viz následující bod).
 • Jako příklad uvádím kroky ke zlepšení výuky chirurgických oborů. Podstatou bude umožnit studentům přístup k ošetřování ran, koordinovaná výuka základních chirurgických dovedností (šití, převazy ran) a znalostí chirurgických nástrojů v rámci všech chirurgických oborů, koordinace využití trenažerů, výuka základních principů laparoskopické a robotické operativy v rámci stáží, možnost rozšíření výuky pro studenty, kteří plánují kariéru v operačním oboru (optimalizace skladby volitelných předmětů, asistence při operacích, ve službách, případně i zapojení studentů 5. a 6. ročníku jako instrumentářek v rámci pracovně-právního vztahu s FNM). Každý absolvent naší fakulty se naučí základním dovednostem (šití rány, uzlení, převazy ran) a bude znát základní nástroje.
 • Budeme usilovat o brzkou implementaci nového curricula do výuky všech ročníků magisterského studia, a o optimalizaci jeho konkrétní realizace (např. umístění některých předmětů – farmakologie atd.), budeme podporovat propojování znalostí z jednotlivých oborů.
 • Ihned po nástupu připravíme materiál specifikující praktické dovednosti, které by měl student v jednotlivých oborech získat, i individuální kroky vedoucí k jejich implementaci do výuky. Za 2 roky zhodnotíme konkrétní realizaci.
 • Využívat budeme možností simulační medicíny. Definujeme potřeby jednotlivých oborů, budeme pokračovat v budování simulačních center v rámci jednotlivých klinik (nebo skupin klinik s podobným zaměřením), v přípravě sylabů využití konkrétních simulátorů, vychováme týmy lektorů, připravíme se na vznik simulačního centra v rámci MFB včetně vytvoření skupiny technického personálu, mezinárodní spolupráce s podobnými centry v zahraničí (McGill, ORSI Academy).
 • Důraz budeme klást na interaktivní formy výuky, využívání moderních komunikačních technologií, digitálních výukových programů k praktickým cvičením atd. (InSimu, Amboss atd.).
 • Budeme kontrolovat dostupnost studijních materiálů s akcentem na audiovizuální formu (včetně aktuálních klíčových přednášek z jednotlivých oborů na Moodle).
 • Podporovat budeme programy umožňujících individuální zaměření v posledních ročnících – K40.
 • Zaměříme se na prosazení vhodné skladby volitelných předmětů podporující získání praktických dovedností (aktivní vstup příslušných proděkanů, monitorování situace a motivace klinik k vypisování prakticky zaměřených volitelných předmětů).
 • Podpoříme studenty, kteří individuálně spolupracují s klinikami či laboratořemi, zvláště ve fakultních nemocnicích (FN Motol, ÚVN, FNB).
 • Podpoříme mezinárodní aktivity studentů, stáže v zahraničí, mezinárodní spolupráce na projektech – za využití oficiálních programů a partnerství (Erasmus, Erasmus+, 4EU+) i individuálních kontaktů. Budeme iniciovat nový projekt ve spolupráci s American-Austrian Foundation (viz mezinárodní spolupráce).
 • Podpoříme rozšíření aktivní znalosti anglické terminologie u studujících v českém jazyce – zdarma kurzy anglické terminologie pro zájemce, vybrané interaktivní semináře, vizity v angličtině na stanovených klinikách, volitelný předmět atd.
 • Pozornost budeme věnovat i propojení vědy a výuky – výuce základních principů medicínského výzkumu u motivovaných studentů a jejich zapojení do výzkumných týmů.
 • Zajistíme individuální podporu vysoce motivovaných studentů (ve spolupráci s výzkumnými týmy fakulty, s FN Motol), vytvoříme stipendijní program pro vybrané studenty (viz výše – ekonomika fakulty), podpoříme zapojení motivovaných studentů do mezinárodních projektů ve spolupráci s American-Austrian Foundation (viz mezinárodní spolupráce).
 • Vytvoříme programy připravující studenty na reálnou praxi. Pro studenty 5. a 6. ročníku budou organizovány přednášky týkající se legislativních, právních i etických aspektů práce lékaře, organizace zdravotní péče v ČR (případně i jiných zemích) – viz také Personální politika.
 • Budeme vytvářet maximální možný tlak na rektorát s cílem dosáhnout modernizaci a zjednodušení studentského informačního systému.
Výuková kapacita
 • Zadáme vypracování analýzy lůžkového zázemí pro praktickou výuku studentů v jednotlivých klinických oborech z hlediska současných potřeb i dlouhodobější perspektivy, analýzu připraví konkrétní přednostové, následně bude diskutovaná s kolegiem a AS.
 • Dle výsledků analýzy budeme prosazovat budování sítě spolupracujících oddělení umožňující pokrytí praktické části výuky včetně předmětu K40.
 • Ve vybraných případech zvážíme vznik nových klinik ve FNM, případně jiných fakultních nemocnicích.
 • Ve fakultních nemocnicích, kde máme přítomné kliniky, budeme trvat na existenci odpovídajícího provozního řádu definujícího způsob vedení společného pracoviště, což umožňí věnovat dostatečný prostor výukovým a vědeckým aktivitám.
Organizace výuky
 • Rozšíříme organizační strukturu výuky se schématem – studijní proděkani pro 1.-3. a 4.-6. ročník, s nimi spolupracující ročníkoví koordinátoři s jasně danou pravomocí i povinnostmi.
 • Vytvoříme koordinační strukturu ze strany studentů (ve spolupráci se studentskou komorou AS i studentskými spolky) – tvořenou zástupci jednotlivých ročníků magisterského studia, fyzioterapie i zahraničních studentů, kteří budou pravidelně komunikovat s ročníkovými koordinátory a příslušnými proděkany, zástupci této struktury mohou být součástí „Rady studentů“, se kterou bude v měsíčních intervalech komunikovat děkan i studijní proděkani (viz výše – spolupráce se studenty).
 • Ve spolupráci se studijními proděkany přehodnotíme reálné možnosti snížení počtu studentů v kruzích.
Hodnocení kvality výuky
 • Budeme motivovat studenty k hodnocení kvality výuky – osobní komunikací se studenty, přiměřenou motivací ze strany fakulty atd.
 • Usnadníme formální realizaci hodnocení vytvořením mobilní aplikace umožňující hodnocení kvality výuky/přednášek v reálném čase.
 • Zapojíme ročníkové koordinátory do hodnocení kvality výuky.
Studium fyzioterapie
 • V rámci organizace výuky začleníme fyzioterapii do organizační struktury, tedy včetně určení ročníkových koordinátorů a zástupců studentů.
 • Zástupcům studentů fyzioterapie navrhneme začlenění do „Rady studentů“.
 • V rámci možností fakulty dále zlepšíme prostorové zázemí výuky fyzioterapie, adekvátně zohledníme potřeby při plánování využití MFB.
 • Podpoříme realizaci a dostupnost zahraničních pobytů/stáží pro studenty fyzioterapie, např. na základě recipročních dohod s jinými univerzitami.
 • S vedením kliniky budeme diskutovat perspektivy dalšího rozvoje a směřování výuky fyzioterapie (včetně přípravy a realizace anglické verze bakalářského programu) s cílem udržet prestižní roli výuky fyzioterapie na 2. LF UK v rámci ČR.
 • Budeme podporovat činnost spolku studentů fyzioterapie.
Zahraniční studenti
 • Důraz budeme klást na komunikaci se zahraničními studenty a jejich informovanost. Zajistíme širší podporu zahraničním studentům včetně případné podpory psychologa. Budeme podporovat činnost ombudsmana pro zahraniční studenty.
 • V rámci organizace výuky začleníme zahraniční studenty do organizační struktury, tedy včetně určení ročníkových koordinátorů a zástupců studentů pro jednotlivé ročníky.
 • Zástupcům zahraničních studentů navrhneme začlenění do „Rady studentů“.
 • Zlepšíme výuku v angličtině – přehodnotíme zapojení jednotlivých pedagogů, zajistíme možnost individuálních kurzů AJ pro vyučující.
 • Zajistíme kontrolu kvality stávajících výukových materiálů a textů na Moodle a jejich doplnění.
 • Zvýšíme spektrum volitelných předmětů pro zahraniční studenty.
 • Ve spolupráci s proděkanem pro zahraniční studenty posoudíme reálné možnosti úpravy počtu studentů v jednotlivých kruzích.
 • Zadáme analýzu činnosti a výsledků jednotlivých agentur, se kterými spolupracujeme při výběru studentů, dle výsledku určíme další postup.
 • V maximální míře zapojíme zahraniční studenty do hodnocení kvality výuky (viz výše).
 • Budeme podporovat spolek zahraničních studentů (AIMS) ve srovnatelném rozsahu jako spolky domácích studentů.
 • Pomůžeme zahraničním studentům při získávání informací o fungování zdravotních systémů ve vybraných zemích.
 • Budeme usilovat o udržení kontaktu se zahraničními studenty i po ukončení studia a využití těchto kontaktů pro získání zpětné vazby, k propagaci fakulty atd.
 • Podpoříme zahraniční studenty v případě jejich zájmu o pokračování v postgraduálním studiu nebo doktorandském studiu v ČR.

D. Vědecké a výzkumné aktivity fakulty

Cílem je zajistit chod stávajících excelentních vědeckých týmů, ale i vytvořit prostor pro potenciální vznik týmů nových. Cílem je i stimulace kvalitní publikační aktivity vycházející z klinických aktivit a klinické mezinárodní spolupráce. Jednoznačnou potřebou je v této oblasti zajištění adekvátní podpory ze strany děkanátu i v rámci příslušných klinik a ústavů.

 • Po nástupu do funkce budeme iniciovat vznik strategického materiálu definujícího prioritní oblasti z hlediska rozvoje fakulty (např. onkologie, kardiovaskulární onemocnění, neurovědy, problematika metabolických onemocnění, vrozené vývojové vady a další). Materiál připravíme ve spolupráci kolegia s AS, vědeckou radou, případně dalšími osobnostmi. Na základě materiálu budeme specifikovat další kroky (mezinárodní spolupráce, spolupráce s FN Motol, zapojení studentů atd.).
 • Zachováme institucionální podporu excelentních vědeckých týmů, excelence bude jasně definovaná na základě výsledků publikační aktivity, konkurenceschopnosti projektů, struktury týmů, mezinárodní spolupráci atd.
 • Podpoříme spolupráci mezi jednotlivými týmy v rámci fakulty včetně racionálního využívání technického zázemí.
 • Budeme podporovat internacionální charakter vědeckých týmů, pro fakultu je důležité zapojení zahraničních expertů z profesionálních i jazykových důvodů.
 • Připravíme vnitřní „startovací“ granty podporující (v rozumné výši) nadějné projekty (zatím) nedosahující úrovně IPE, zaměřené hlavně na doktorandy a „postdoky“ (předem daný objem prostředků, které budou rozdělovány na základě předem daných podmínek na základě rozhodnutí komise pod vedením proděkana pro vědu). Výsledky budou hodnoceny v předem daném intervalu (1x ročně?).
 • Vědecké výsledky pracovišť budou hodnoceny dle jasně dané a transparentní metodiky, dle výsledků budou rozdělovány prostředky.
 • Vytvoříme jasnou investiční strategii z hlediska technické infrastruktury vědeckých týmů a její obnovy.
 • Budeme podporovat vědecké týmy při spolupráci s dalšími vědeckými subjekty v ČR (Univerzity, AV, ale i další subjekty – CEITEC, ICRC apod.).
 • Zdůrazňovat budeme roli klíčových vědeckých osobností fakulty jako vedoucích vědeckých týmů.
 • Vytvoříme adekvátní administrativní zázemí umožňující řešení výzkumných projektů a jejich aktivní získávání.
 • Podpoříme spolupráci s komerčními subjekty, na „start-up“ projektech apod.
 • Pozornost budeme věnovat vědecké konferenci fakulty, která by měla prezentovat výsledky fakulty, ale přinášet i možnost setkání vědeckých týmů s experty z jiných oblastí nebo se zástupci komerčních subjektů.
 • Budeme prosazovat vstup moderních technologií (umělá inteligence, virtuální realita, blockchain technologie atd.) do výukových i výzkumných projektů fakulty.

E. Mezinárodní aktivity a mobilita

 • V maximální míře budeme využívat probíhající projekty typu Erasmus, Erasmus+ či 4 EU+.
 • Podporovat budeme navazování reciproční spolupráce s vybranými univerzitami na základě osobních kontaktů. Např. spolupráce s Medical University of Vienna nebo University of Aberdeen atd. v oblasti vytipovaných projektů a recipročních aktivit.
 • Budeme se snažit navázat spolupráci i v rychle se rozvíjejících zemích mimo EU a USA (Japonsko, Jižní Korea).
 • Realizovat budeme fakultní projekty umožňující studentům a mladým lékařům získání individuálních klinických zkušeností i v rozvojových zemích (např. stáže věnované problematice tropické medicíny a jejich další rozšiřování, aktivní spolupráce s Lékaři bez hranic, WHO atd.).
 • Rozšíříme spolupráci s American-Austrian Foundation (Salzburské semináře). Navrhneme vedení nadace vytvoření mezinárodního programu zaměřeného na studenty posledního ročníku medicíny (případně fyzioterapie) ve středoevropském regionu s cílem podpořit vysoce motivované studenty a jejich vstup do praxe i akademické kariéry.
 • Spolupracovat budeme s mezinárodními subjekty akademicko-komerčního charakteru. Příkladem může být institut ORSI Academy, který dnes zajišťuje významnou část akademických i komerčních Evropských vzdělávacích programů v chirurgických oborech apod.
 • Připravíme a zorganizujeme mezinárodních kurzy pro studenty či lékaře ve vybraných oborech ve spolupráci s významnými zahraničními univerzitami.

F. Postgraduální studium

Úspěšní doktorandi představují východisko pro budoucí personální posilování týmu akademických pracovníků fakulty. Tomuto segmentu proto budeme věnovat velkou pozornost.

 • Aktivně budeme usilovat o optimalizaci obsahu jednotlivých oborů doktorandského studia.
 • Podporovat budeme úspěšné ukončení studia v řádné době, např. formou ekonomické motivace (přiměřené odměny úspěšným studentům, školitelům, monitorováním průběhu studia atd.)
 • Diskutovat budeme výši stipendia pro postgraduální studenty, zvážíme jeho zvýšení.
 • Podpoříme vytvoření mezinárodních kontaktů („sítí“) pro mladé doktorandy a rezidenty v rámci Evropy (mezi vybranými univerzitami – Medical University of Vienna, Univerzity v rámci 4EU+ atd.).

G. Specializační a celoživotní vzdělávání

 • Vytvoříme strategický plán fakulty v oblasti specializačního a celoživotního vzdělávání s definováním klíčových oblastí, ekonomických zájmů i PR potenciálu.
 • Pozornost budeme věnovat mimo jiné přípravě kurzů celoživotního vzdělávání pro praktické lékaře (byť specializační vzdělávání v tuto chvíli probíhá ze zákona v režii IPVZ).
 • Budeme mobilizovat potenciál fakulty k přípravě komplexních kurzů kombinujících možnosti teoretických ústavů a konkrétních klinik.
 • Podpoříme využití potenciálu fakulty k realizaci komerčních aktivit v rámci specializačního i celoživotního vzdělávání.
 • Budeme využívat aktivit celoživotního vzdělávání k udržování kontaktů s absolventy fakulty a k budování Alumni klubu.

H. Komunikace a PR aktivity

 • Posílíme PR tým a zajistíme jeho užší návaznost na každodenní činnost děkana, na kolegium, akademický senát i děkanát fakulty.
 • Jasně budeme definovat cílové skupiny (středoškolští studenti – především potenciální zájemci o studium a jejich blízcí, středoškoláci přihlášení ke zkouškám na 2. LF, úspěšní absolventi přijímacích pohovorů, odborná veřejnost, laická veřejnost) a strategii jejich oslovení.
 • Spolupracovat budeme s komunikačním oddělením FN Motol, budeme zdůrazňovat výjimečnost 2. LF a jejího spojení s FNM.
 • V rámci PR projektů budeme aktivně představovat tváře fakulty (úspěšné studenty, mladé úspěšné lékaře, vědce, významné osobnosti z řad zaměstnanců či absolventů).
 • Navážeme aktivní spolupráci s veřejnoprávními médii, vytvoříme seznam osobností a odborníků schopných diskutovat na daná témata.
 • K zviditelnění fakulty budeme využívat i inovativní způsoby (jednou z možností je např. vydání „nezastupitelného tokenu“ – NFT apod).
 • Při prezentaci fakulty budeme úzce spolupracovat se spolky mediků.
 • Využívat budeme sociálních sítí s důrazem na Twitter a Instagram.

I. Personální politika

Akademičntí zaměstnanci
 • Budeme realizovat jasnou a srozumitelnou politiku směřující k personální stabilizaci fakulty, budeme přitom dodržovat kariérní řád UK, včetně zařazování do mzdových tříd.
 • Výše mezd musí směřovat k udržení a finanční motivaci kvalitních zaměstnanců, tarifní složky mzdy budeme udržovat na horní úrovni limitů daných UK, budeme využívat pohyblivé složky mzdy.
 • Výše osobního hodnocení bude respektovat kvalitu práce zaměstnance a bude vycházet z výsledků periodického hodnocení, respektive z hodnocení přednostou kliniky nebo ústavu.
 • V intervalu cca 3 let proběhne pravidelné periodické hodnocení zaměstnanců, s minimální možnou administrativní zátěží pro přednosty klinik a ústavů.
 • Budeme pečovat o kariérní postup mladých perspektivních zaměstnanců, zvláště z kategorie „postdoků“ (využití projektů typu Primus nebo UNCE), zaměříme se na výchovu a podporu budoucích „opinion leaderů“ v jednotlivých oblastech a oborech (podpora mezinárodních kontaktů atd.).
 • Systematicky budeme vychovávat a připravovat vedoucí zaměstnance, aktivně budeme v tomto směru spolupracovat s fakultními nemocnicemi.
 • Ženy podpoříme při budování profesionální kariéry a v jejich snaze skloubit profesionální život s osobními povinnostmi.
Studenti
 • PR aktivity zaměříme na studenty středních škol a jejich blízké, zvážíme individuální spolupráci s vybranými středními školami.
 • Pečlivě připravíme dny otevřených dveří fakulty, spojíme je s prezentacemi ve veřejnoprávních médiích, na sociálních sítích atd.
 • Důraz budeme klást na kvalitně a pečlivě připravené přijímací řízení včetně vhodně sestavené ústní zkoušky s cílem výběru nejlepších kandidátů.
 • Aktivně budeme komunikovat se studenty přihlášenými k přijímacím pohovorům i následně s úspěšnými kandidáty (s využitím sociálních sítí).
 • Aktivně budeme podporovat činnost studentských spolků a jejich aktivit a projektů. Studentské spolky budou mít mou plnou podporu a pomoc při organizaci zahajovacího kurzu v Dobronicích i při všech aktivitách vedoucích k usnadnění vstupu nových studentů na fakultu (včetně studentských „ambasadorů“ pro první ročník studia).
 • Aktivně budeme pomáhat studentům při získávání uplatnění na konci studia, kontakty s nemocnicemi, agenturami, pro zájemce v 5. a 6. ročníku zajistíme prezentace věnující se legislativním, právním i etickým aspektům práce lékaře atd. (viz i spolupráce s fakultními nemocnicemi, výuka).
 • Budeme usilovat o spolupráci s evropskými univerzitami při vzájemném zprostředkování možností rezidenčních a doktorandských pozicí pro končící studenty.

J. Spolupráce s FN Motol a dalšími fakultními nemocnicemi

 • Budeme usilovat o prohloubení vazeb a vzájemné komunikace mezi 2. LF a FN Motol, případně dalšími fakultními nemocnicemi.
 • Po nástupu budeme iniciovat přípravu materiálu definujícího oblasti společného zájmu, respektive požadavky fakulty vůči nemocnicím (materiál připravíme ve spolupráci kolegia s AS, konzultovat jej budeme s radou studentů), návrh následně představíme vedení nemocnic a budeme prosazovat jeho realizaci. Strategické cíle společné s FN Motol, respektive s dalšími nemocnicemi, budeme prosazovat koordinovaně.
 • Aktivně budeme koordinovat personální politiku s fakultními nemocnicemi se zaměřením na perspektivní rozvoj společných pracovišť.
 • Aktivně budeme prosazovat vůči nemocnici kroky vedoucí ke zlepšení sociálního zázemí studentů v areálu FN Motol (obědy, místa odpočinku, sociální zázemí), plně podpoříme projekt AS směřující k využití atrií nemocnice jako relaxační zóny pro studenty, budeme prosazovat rychlou opravu a zprovoznění toalet před posluchárnami.
 • Aktivně podpoříme odborné aktivity studentů v rámci fakultních nemocnic (pracovní zařazení studentů jako praktických sester, projekt uplatnění studentů se zájmem o chirurgické obory jako sálových instrumentářek v rámci pracovně-právního vztahu ve FN Motol apod.).
 • Aktivně a osobně podpoříme u vedení FN Motol (nebo u jiné fakultní nemocnice) studenty, kteří budou mít zájem o zaměstnání po ukončení studia. Připravíme návrh společného programu 2. LF a FN Motol zaměřeného na výběr talentovaných studentů, kteří mají o uplatnění zájem a jsou ve 4.-5. ročníku studia.

K. Role fakulty jako významného subjektu ve veřejném prostoru

Naše fakulta musí hrát významnou roli ve veřejném prostoru a naplňovat tak svoji nezastupitelnou společenskou roli . K splnění tohoto poslání je třeba podporovat projekty s celospolečenským významem, které nějakým způsobem souvisí se zaměřením fakulty. Jako příklad lze uvést:

 • Budeme prosazovat a iniciovat občanské aktivity směřující k posílení role lékařů ve společnosti (např. mapování historie fakulty i české medicíny – spolupráce s organizací „Paměť národa“ za aktivní účasti studentů 2. LF).
 • Podpoříme aktivity studentů i zaměstnanců při domácích a mezinárodních projektech, např. humanitárního charakteru či celospolečenského významu (ve spolupráci s humunitárními organizacemi – Člověk v tísni, Adra, Lékaři bez hranic atd.).
 • Rozšíříme spolupráci s veřejnoprávními médii při prezentaci společensky významných témat (podobně jako současný projekt AS na ČRO2 – Dvojka na Dvojce), na přípravě a prezentaci se budou podílet zaměstnanci i studenti.
 • Pro podporu významných veřejnoprávních aktivit využijeme i Alumni klub.
 • Ve spolupráci s AS, radou studentů, studentskými spolky i dalšími připravíme projekt „Dvojka a její život“, který přinese postupné oživení do prostor fakulty, případně jejího okolí v podobě projektů, výstav, prezentace studentských aktivit atd. Projekty současně pomohou prezentovat aktivity fakulty i diskutovat významná společenská témata.
 • Budeme podporovat aktivity Univerzity třetího věku.

Napsat mi můžete v tomto formuláři

1 + 9 =

Pokračování životopisu z pravého sloupce…

Publikace

 • Dle WOS 154 citovaných publikací
 • WoS: Citovanost 8664 (bez autocitací)
 • H-index dle WoS: 42

Další aktivity

V roce 2011, respektive 2016, jsem byl spoluzakladatelem urologických ambulantních zařízení Uroklinikum a Urovize, jejichž jsem do současnosti spolumajitelem. Uroklinikum bylo ve čtyřech po sobě jdoucích letech (2017-2020) vyhodnoceno pacienty v soutěži „Ambulance roku“ jako nejlepší urologická ambulance v ČR.

Osobní zájmy a koníčky

Cestování (i do méně rozvinutých zemí), pěší turistika, lyžování, snowboarding (bohužel stále méně), tenis a squash (bohužel stále hůře), historie.

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Datum a místo narození: 16. 4. 1961 v Praze
Státní občanství: Česká republika
Rodina: Jsem ženatý od roku 1987 a se svou manželkou mám 2 děti

V letech 1975 až 1979 jsem absolvoval Gymnázium Jana Keplera v Praze 6, které jsem ukončil maturitní zkouškou. Od roku 1979 do roku 1985 jsem studoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (dnes 1. lékařská fakulta), promoval jsem 5. 6. 1985. Po ukončení studia jsem nastoupil na roční povinnou základní vojenskou službu, kterou jsem absolvoval u tankového pluku v Táboře.

Doporučení Wolfgang Aulitzky, MD

American Austrian Foundation – Salzburské semináře

Doporučení si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Doporučení Alexandre Mottrie, MD

ORSI Academy

Doporučení si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Doporučení prof. Dr. James N'Dow

University of Aberdeen

Doporučení si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Doporučení prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. MHA

Děkan LF UK v Plzni

Doporučení si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Doporučení prof. Morgan Roupret

Sorbonne University, Paris

Doporučení si můžete spustit kliknutím na šipku uprostřed.

Průběh praxe

Po skončení vojenské služby (v říjnu 1986) jsem nastoupil jako sekundární lékař na Urologickou kliniku VFN v Praze, kde jsem pracoval do konce roku 1991 (s přerušením v době stáže v Německu v roce 1990). V období od 1. 1. 1992 do 31. 5. 1993 jsem působil na urologické klinice FN Královské Vinohrady, odkud jsem se vrátil 1.6.1994 na urologickou kliniku do VFN vzhledem k lákavé nabídce pracovat jako vedoucí urologického JIP. Od roku 1994 mi byla nabídnuta kromě nemocničního úvazku i pozice odborného asistenta 1. LF UK, v roce 2003 jsem habilitoval a v roce 2009 jsem byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy.

V roce 2009 jsem byl na základě úspěšného výběrového řízení jmenován přednostou Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Od dubna roku 2018 jsem byl současně pověřen vedením Centra robotické operativy FN Motol. Díky intenzivní přípravě a koordinovanému úsilí všech zapojených klinik a odborníků se podařilo během několika měsíců vytvořit nejkomplexnější pracoviště robotické chirurgie v ČR. Z hlediska rychlosti zahájení činnosti jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší mezi několika stovkami center v Evropě.

Odborné zájmy a preference

Mým hlavním klinickým zájmem je diagnostika a léčba urologických nádorů. Z klinického hlediska se věnuji radikálním operačním výkonům v onkourologii a jejich optimalizaci. Za svou kariéru jsem provedl zhruba 600 radikálních cystektomií a rozvinul jsem techniku konstrukce střevních náhrad močového měchýře. Jako jeden z prvních jsem se v ČR začal zabývat využitím robotické operativy k radikálním prostatektomiím, resekcím ledviny, ureteronefrektomiím a radikálním cystektomiím. Do současné chvíle jsem provedl přes 500 robotických operací. Věnuji se i oblasti využití nových technologií v diagnostice urologických nádorů, byl jsem první v ČR, kdo se začal zabývat metodami pokročilého zobrazení (fluorescenční zobrazení, zobrazení zúženým spektrem) v endoskopii nádorů močového měchýře. Většina mé výzkumné a publikační aktivity je věnována oblasti nádorů močového měchýře.

Zahraniční stáže

 • 1. 1. 1990 – 30. 6. 1990 Urologická klinika v Bonnu, Německo
 • 1. 7. 1990 – 31. 12. 1990 Urologická klinika, Klinikum Barmen, Wuppertal, Německo
 • 29. 3. 1999 – 2. 7. 1999 Výzkumné centrum urologické kliniky, Klinikum Grosshadern, Ludwigs-Maximilian Universität, Mnichov, Německo
 • 27. 5. 2005 – 2. 6. 2005 Brady Urological Institute, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA
 • 13. – 15. 9. 2009 Urologická klinika, Univerzitní nemocnice Tübingen, Německo
 • 24. – 25. 2. 2011 Urologická klinika, Technische Universität Dresden (visiting lecture)

Atestace

 • 1988 Atestační zkouška I. stupně z urologie
 • 1992 Atestační zkouška II. stupně z urologie
 • 1997 Atestační zkouška z klinické onkologie
 • 2017 Atestační zkouška z onkourologie

Dizertace

29. 5. 2001 mi byl udělen titul „Kandidát lékařských věd“ po úspěšné obhajobě práce na téma: „Využití syntetického porfyrinu meso–tetra-/p–sulfofenyl/ porfinu (TPPS4) k fotodynamické terapii u povrchových nádorů močového měchýře. Studie hodnotící vlastnosti TPPS4 a výsledky fotodynamické terapie v podmínkách in vitro na tkáňových kulturách“. Práce ne tkáňových kulturách jsem měl možnost realizovat ve výzkumném centru Urologické kliniky na Klinikum Grosshadern v Mnichově.

Habilitace a jmenování

 • 1. 7. 2003 jsem byl rektorem Univerzity Karlovy v Praze jmenován docentem pro obor urologie. Téma habilitační práce: Moderní neinvazivní a endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře (obhajoba na vědecké radě 1. LF UK 25. 3. 2003)
 • 2. 3. 2009 jsem byl jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor urologie

Funkce, členství ve výborech a komisích v ČR

Od října 2005 do současnosti jsem členem výboru České urologické společnosti ČLS JEP, přičemž od října 2011 do října 2019 jsem vykonával funkci předsedy společnosti. Za dobu svého působení se nám podařilo udržet společnost jednotnou, bez jejího rozštěpení, počet členů se zvýšil z 681 na 825 a jmění společnosti se zvýšilo na dvojnásobek. V posledních volbách do výboru společnosti v roce 2019 jsem získal nejvíce hlasů ze všech uchazečů.

Od roku 2014 jsem proděkanem pro personální problematiku 2. LF UK.

Z dalších funkcí v rámci ČR mohu uvést následující

 • 2003 – 2008 jsem byl členem komise pro chirurgické obory ve Vědecké radě Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví
 • 2004 – 2006 jsem byl členem Komise pro časný záchyt karcinomu prostaty Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Od roku 2005 jsem členem zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Urologie a Dětská urologie a od roku 2018 pro nástavbový obor Onkourologie
 • Od roku 2009 jsem členem vědecké rady ČLK
 • Od roku 2011 jsem členem vědecké rady FN Motol
 • Od roku 2013 jsem členem vědecké rady 2. LF UK
 • Od září 2014 do června 2019 jsem byl členem oborové komise 03 Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR
 • Od roku 2018 jsem členem Vzdělávací rady MZ ČR
 • Od roku 2018 do konce roku 2020 jsem byl členem Vědecké rady MZ ČR
 • Jsem členem Akreditační komise MZ pro obor Urologie

Členství v mezinárodních výborech a komisích, hostující profesor

 • V letech 2007 – 2015 jsem byl členem „Clinical studies committee“ Evropské urologické společnosti
 • Od 2007 jsem byl místopředsedou a od roku 2012 jsem předsedou skupiny pro tvorbu doporučených postupů (guidelines) u povrchových nádorů močového měchýře Evropské urologické společnosti (EAU)
 • Od roku 2012 do 2020 jsem byl členem „Education committee“ Evropské urologické společnosti (EAU)
 • Od 12. 7. 2021 jsem členem výboru Evropské urologické společnosti (EAU)
 • Od roku 2016 jsem hostujícím profesorem na „Medical University of Vienna“
 • Pro rok 2017 mi byla udělena čestná pozice „Visiting professor“ na „Chinese University of Hong Kong“

Členství v odborných společnostech

V současné době jsem členem:

 • České urologické společnosti ČLS JEP
 • České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Evropské urologické společnosti (EAU = European Association of Urology)

Byla mi udělena následující čestná členství a ocenění zahraničních odborných společností

 • Čestné členství Slovenské urologické společnosti v roce 2014
 • Medaile Jána Zvary Slovenské urologické společnosti (nejvyšší ocenění Slovenské urologické společnosti) v roce 2019
 • Čestné členství Polské urologické společnosti v roce 2014
 • Čestné členství Maďarské urologické společnosti v roce 2015
 • Čestné členství New Yorské sekce Americké urologické společnosti v roce 2016
 • Čestné členství Gruzínské urologické společnosti v roce 2017
 • Čestné členství Slovenské lékařské společnosti v roce 2017

Podílel jsem se na organizaci následujících vědeckých setkání

 • Vědecký sekretář Kongresu České urologické společnosti ČLS JEP a Slovenské urologické společnosti, Praha, duben 1998
 • Vědecký sekretář Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Praha, říjen 2005
 • Vědecký sekretář a posléze prezident Zimních urologických sympózií v letech 2005 – 2019
 • Prezident 13. CEM EAU (Central European Meeting EAU), Praha říjen 2013
 • Prezident konference KNOU (Komplexní novinky v onkourologii), Praha květen 2016, květen 2017, květen 2018, květen 2019, květen 2020, květen 2021
 • Prezident konference ESOU EAU (Onkourologická sekce Evropské urologické společnosti) v Praze (17. – 19. 1. 2014)
 • Prezident konference ESOU EAU (Onkourologická sekce Evropské urologické společnosti) v Praze (18. – 20. 1. 2019)
 • Prezident výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP v říjnu 2019

Účast na grantových projektech

Byl jsem řešitelem nebo spoluřešitelem 8 úspěšně ukončených grantových projektů IGA, a 3 AZV.

Členství v redakčních radách

 • European Urology
 • European Urology Oncology
 • World Journal of Urology
 • Central European Journal of Urology
 • Česká urologie
 • Rozhledy v chirurgii
 • Ukrainian Journal of Urology

Ceny a ocenění

 • Cena Josefa Hlávky kolektivu autorů za práci Urologie I., II., a III. díl v roce 1999
 • 2001 Cena Ministra zdravotnictví za plnění grantového projektu: „Ortotopická náhrada močového měchýře u ženy“ – IGA MZ ČR 4177-3 (člen řešitelského týmu)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2002 (2. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2003 (2. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2002 (2. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2005 (2. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2006 (2. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2005 (1. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší monografii publikovanou v roce 2005 (1. místo)
 • Cena IPVZ za nejlepší monografii publikovanou v roce 2005 (1. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2006 (1. místo)
 • Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2007 (3. místo)
 • Cena za tvůrčí počin FN Motol za rok 2020

 

Publikace

 • Dle WOS 154 citovaných publikací
 • WoS: Citovanost 8664 (bez autocitací)
 • H-index dle WoS: 42

Další aktivity

V roce 2011, respektive 2016, jsem byl spoluzakladatelem urologických ambulantních zařízení Uroklinikum a Urovize, jejichž jsem do současnosti spolumajitelem. Uroklinikum bylo ve čtyřech po sobě jdoucích letech (2017-2020) vyhodnoceno pacienty v soutěži „Ambulance roku“ jako nejlepší urologická ambulance v ČR.

Osobní zájmy a koníčky

Cestování (i do méně rozvinutých zemí), pěší turistika, lyžování, snowboarding (bohužel stále méně), tenis a squash (bohužel stále hůře), historie.